Privacy Policy
กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิจอร์ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน
ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.sb-furniture.com
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ www.sb-furniture.com ทั้งหมด ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรืออื่นๆ
บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่นำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล
หรือพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
หากท่านให้ความสนใจร่วมทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ หรือ สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เราจะเก็บรักษาประวัติการศึกษา และการทำงาน หรือข้อมูลทางธุรกิจของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่อย่างใด โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล
กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและพยายามปกป้องข้อมูล รวมถึงมีระบบการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามกฏหมายไทย โดยบริษัทฯ จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวถึงตัวท่าน และจะไม่ทำให้ผู้อื่น
สามารถติดต่อท่านได้โดยตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
ทั้งนี้ ท่านยอมรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ และตกลงยินยอมที่จะให้เราใช้ ขาย เปิดเผย
หรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ ในกรณีต่อไปนี้
 • การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติขององค์กรของเรา
  หรือเพื่อการออกแบบ พัฒนาและการปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านสินค้าและบริการ
 • การขายข้อมูลของบริษัท ท่านยอมรับและรับรองว่า ข้อมูลที่เก็บผ่านทางเว็บไซต์ www.sb-furniture.com
  ถือว่าเป็นความลับทางการค้า (trade secret) ของบริษัทฯ และในฐานะเจ้าของข้อมูลดังกล่าว เราสามารถเปิดเผย
  หรือขายข้อมูลนั้นในฐานะสินทรัพย์ของบริษัทในขณะที่มีการขายบริษัทหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์ของเรา
  ให้กับบุคคลภายนอก
 • ประวัติการศึกษาและการทำงาน ที่ท่านส่งให้กับบริษัทฯ เพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ติดประกาศไว้ จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์
  ภายในองค์กร เพื่อรับคนเข้าทำงานตามตำแหน่งที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ไว้ระยะหนึ่ง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีตำแหน่งว่างที่คล้ายกัน โดยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในฐานข้อมูลภายใน
  เช่น ฐานข้อมูลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้อ้างอิง บริษัทฯ สามารถเก็บและใช้ข้อมูลเป็นเวลาตามสมควรและตามข้อกำหนด
  ของกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล
 • บริษัทฯ สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวนี้กับบริษัทในกลุ่มของตน


ข้อมูลรวม
บริษัทฯ เก็บข้อมูลรวมของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น ข้อมูล “การคลิก” (click steam) หลายรูปแบบ ณ ตรงจุดเข้าออก
จากเว็บไซต์ (ได้แก่ URLs หรือโดเมน) สถิติของจราจรในไซต์ (site traffic statistics) การเปิดหน้า (page view) อิมเพรชชั่น
(impressions) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และประเภทของบราวเซอร์ (browser)

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เซิฟเวอร์จะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
ไอพีเอ็ดเดรสเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลรวมนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวท่านหรือ
สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม รักษา ตีพิมพ์ ส่งเสริม รายงาน ขาย หรือเปิดเผย หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อมูลรวมใด ๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ระบุตัวท่าน หากบริษัทฯ นำข้อมูลนี้ไปแบ่งให้
บริษัทอื่นใช้ ข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถตามรอยได้ว่าเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งรายใด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อติดต่อกับท่าน
หากบริษัทฯ เชื่อมข้อมูลรวมนี้กับตัวท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้
คุกกี้
บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ เท็กซ์ไฟล์ (text files) ขนาดเล็กที่เว็บเซิฟเวอร์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้ตามที่ระบุหรือกำหนดไว้ในซอฟท์แวร์บราวเซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือกำหนดมาให้อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้ (ยกเว้นที่เป็นเนื้อหาของคุกกี้เอง) ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ (identifier) ที่เว็บไซต์ผู้นำคุกกี้ไปวางไว้ใน
ฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) ของท่านรายแรก และเซิฟเวอร์เดียวกันนี้จะสามารถเรียกเนื้อหาจริงของข้อมูลคุกกี้เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์
และเพื่อปรับไซต์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละราย สังเกตการณ์การใช้ไซต์ หรือแม้แต่กำกับการใช้ไซต์ ตามข้อมูลที่เก็บไว้ในโฮสต์เซิฟเวอร์
(host Server) ดังนั้น คุกกี้จึงทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำไปโยงกับข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับคุกกี้นั้น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้
เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบหรือความสนใจส่วนตัวของท่าน หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้เข้ากับ
ลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยม
และสิ่งใด ที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ท่านสามารถปรับเว็บบราวเซอร์ของท่านเพื่อเตือนให้ทราบว่า ขณะนี้มีการใช้คุกกี้ หรือเพื่อปฏิเสธไม่รับคุกกี้เลย สำหรับผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “Start” และเลือก Control Panel, Internet Options
และ Security หากท่านคลิกปุ่ม “Custom” ท่านจะเห็นตัวเลือกการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงาน
ได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์
ความปลอดภัย
บริษัทฯ ดำเนินความพยายามตามสมควรเท่าที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้
ข้อมูลสูญหาย ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต