Disclaimer
ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.sb-furniture.com จัดทำขึ้นโดย กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการให้ข้อมูลเท่านั้นเว้นแต่จะได้ระบุสิทธิ์อื่นไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.sb-furniture.com
ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งได้รับการยินยอม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการ
ด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ ต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ โดยชัดแจ้ง

เว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ www.sb-furniture.com ได้จัดรวบรวมขึ้น เพื่อความสะดวก
ในการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อข้อมูล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์เหล่านั้น
ยึดถือปฏิบัติแต่อย่างใด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการละเมิดสิทธิของเว็บไซต์เหล่านั้น


ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นใด
อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผิดต่อศีลธรรมอันดี หรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว
หรือต่อความเสียหายใดๆ

บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบในการให้ซึ่งข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ต่อหน่วยงานราชการ ศาล หรือองค์กรราชการอื่นใด
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมแต่ประการใด