JOB APPLICATION
โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน
ตำแหน่งงาน*
ตำแหน่งงาน(1)*
ตำแหน่งงาน(2)*
คำนำหน้าชื่อ/ Title*
ชื่อ (ภาษาไทย)*
นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name (in english)*
Surname (in english)*
วันเกิด/ Date of Birth*
เลขที่บัตรประชาชน*
สาขาที่จบการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ที่พัก
ระดับการศึกษาสูงสุด*
สถาบันการศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
แนบไฟล์รูปภาพ
แนบไฟล์รูปภาพ 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว, File Type .jpg, .gif/ Size 50 KB, ดูตัวอย่างที่ Example Image
Example Image
แนบไฟล์เอกสาร
แนบไฟล์ Resume หากมี, File Type .pdf Size 500 KB
ประสบการณ์ทำงานตามตำแหน่งงาน (เริ่มจากตำแหน่งงานล่าสุด)
บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระยะงาน
-
เงินเดือน
บาท
บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระยะงาน
-
เงินเดือน
บาท
บริษัท
ตำแหน่งงานที่ 3
ระยะงาน
-
เงินเดือน
บาท
เงินเดือนที่คาดหวัง*
บาท
ยานพาหนะ  (รถยนต์)
ขับได้
ขับไม่ได้
รถยนต์
Foreinger
ที่พักปัจจุบัน
จังหวัด
เขต
แขวง
วันที่สมัคร
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบค่ะ
RESET
*กด SUBMIT เพื่อส่งข้อมูลการสมัคร หากต้องการกรอกข้อมูลใหม่ให้กด RESET